Przedsiębiorstwo Geodezyjne PRYZMAT Sp. z o.o.
PG PRYZMAT, 44-200 RYBNIK, ul. Szafranka 14/1A, tel./fax (32)423 66 86
informacje o firmie
nasza oferta
nasze referencje
lokalizacja
kontakt
nasze referencje


Od lat świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne pod różnego rodzaju inwestycje budowlane prowadzone przez firmy i instytucje województwa śląskiego.

Wykaz większych prac geodezyjnych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne "PRYZMAT" Sp. z o. o. w Rybniku
 


-Rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporz. dokumentacji do celów prawnych-

Obiekt Rok realizacji Zleceniodawca
Wydzielenie terenu pod budowę szybu wentylacyjnego w Połomii 1990-91 KWK 1-Maja
Rozgraniczenie i podział zespołów garaży na osiedlu mieszkaniowym Elektrowni Rybnik 1993-94 Elektrownia Rybnik
Rozgraniczenie budynków mieszkalnych KWK 1-Maja 1991-92 KWK 1-Maja
Rozgraniczenie i podział ogródków działkowych Elektrowni Rybnik 1992 Elektrownia Rybnik
Rozliczenie powierzchni użytków gruntowych Elektrowni Rybnik 1992-94 Elektrownia Rybnik
Podział terenów FUSIT Sygnały w Gotartowicach 1992 FUSIT Sygnały
Wydzielenie terenu pod ciepłociąg i kolektor sanitarny w Leszczynach 1992 Przedsiębiorstwo Usług Inwest. w Rybniku
Wydzielenie terenu pod drogi gminne w Świerklanach 1993-2002 Urząd Gminy Świerklany
Rozgraniczenie i podział gruntów szpitala w Rybniku-Orzepowicach 1995-98 Przedsiębiorstwo Usług Inwest. w Rybniku
Wydzielenie drogi dojazdowej do oczyszc. ścieków w Kobielicach 1997 Przedsiębiorstwo Usług Inwest. w Rybniku
Podział terenów FUSIT Sygna�y w Rybniku-Gotartowicach 1997 FUSIT Sygna�y
Sporz�dzenie dokumentacji prze-w�aszczeniowej dla kompleks�w gara�y Elektrowni Rybnik 1997 Elektrownia Rybnik
Sporz�dzenie dokumentacji prze-w�aszczeniowej dla kolei piaskowo- -w�glowej 1997 Kopalnia Piasku KOTLARNIA SA
Wykonanie inwentaryzacji geo-dezyjno-prawnej dr�g gminnych 1998-99 Urz�d Gminy �wierklany
Wznowienie granic osiedla przy ul. Wawelskiej i Wandy w Rybniku 2000 Rybnicka Sp�dzielnia Mieszkaniowa
Podzia� grunt�w pod budownictwo szeregowe i jednorodzine w �wierklanach 2000 ERBUD Sp. z o. o. - Rybnik
Rozgraniczenie ul. Spacerowej w Radlinie 2004 Urz�d Miasta Radlin
Obs�uga geodez. Gminy �wierklany w zakresie podzia��w, rozgranicze� i sporz. dokumentacji do cel�w prawnych 2006 Urz�d Gminy �wierklany
- Obs�uga geodezyjna inwestycji oraz pomiary inwentaryzacyjne, pomiary syt.-wys. -

Rodzaj prac / obiekt Rok realizacji Zleceniodawca
Inwentaryzacja sieci eN przy ul. Odleg�ej, Sztygarskiej, Dudka, Bieli, Por�by i Leszczy�skiej w Rybniku 1990-91 Urz�d Miasta Rybnika
Obs�uga geodezyjna budowy oczyszczalni �ciek�w w Czerwionce-Leszczynach 1991-92 Przeds. Us�ug Inwest. w Rybniku
Obs�uga geodezyjna budowy Zespo�u Szk� Ekonomicznych w Rybniku 1992-94 Przeds. Us�ug Inwest. w Rybniku
Obs�uga geodezyjna budowy szko�y podst. w Suszcu-Kobielicach 1994-97 Przeds. Us�ug Inwest. w Rybniku
Obs�uga geodezyjna budowy szko�y podst. w Po�omii 1994-98 Przeds. Us�ug Inwest. w Rybniku
Obs�uga geodezyjna budowy szpitala w Rybniku-Orzepowicach 1994-2004 Przeds. Us�ug Inwest. w Rybniku
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni �ciek�w w Suszcu-Kobielicach 1995-97 Przeds. Us�ug Inwest. w Rybniku
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni �ciek�w w �wierklanach 1995-2000 Przeds. Us�ug Inwest. w Rybniku BRIGEN SA w Katowicach WPRIn� w Wodzis�awiu �l.
Obs�uga geodezyjna budowy stacji paliw ARAL przy ul. Kotucza w Rybniku 1996 Firma Adam Majewski - Wroc�aw
Inwentaryzacja ruroci�g�w wody przem. ��ka-Paw�owice-Borynia God�w-Mszana-Jastrz�bie K�okocin-Jankowice-Radlin 1997-98 Przedsi�biorstwo Rekultywacji I Gospodarki Wodno-�ciekowej P W w Jastrz�biu Zdroju
Obs�uga geodezyjna budowy stacji paliw STATOIL przy ul. Wodzis�awskiej w Rybniku 1998 TECH-AGRO Sp. z o. o. Warszawa
Obs�uga geodezyjna budowy stacji paliw JET przy ul. �orskiej w Rybniku 1998 K-Z Sp. z o.o. - Miedary
Obs�uga geodezyjna rozbudowy oczyszczalni �ciek�w w Rybniku 1998-2000 NAFTOBUDOWA Krak�w SA
Obs�uga geodezyjna budowy domu kultury w Jarz�bkowicach 1998-99 Urz�d Gminy Paw�owice
Pomiar uzupe�niaj�cy po�udniowej cz�ci Gminy Jejkowice 1999 KATASTER s.c. - Rybnik
Obs�uga geodezyjna budowy zespo�u dydaktyczno-sportowego w Paw�owicach (szko�a, p�ywalnia, sala sportowa, boiska) 1999-2003 Urz�d Gminy Paw�owice
Obs�uga geodezyjna budowy stacji paliw BP przy ul. Reymonta w Rybniku 2000 KONSBUD Sp. z o.o. - G�og�w
Obs�uga geodezyjna budowy stacji paliw JET przy ul. Wodzis�awskiej w Rybniku 2000 K-Z Sp. z o.o. - Miedary
Obs�uga geodezyjna budowy hal sporto- wych przy szko�ach w Rybniku (5 hal) 2000-02 PRB SA � Rybnik AL-Due - Rybnik
Obs�uga geodezyjna budowy zespo�u szkolnego w Jankowicach 2001-03 BARMA Sp. z o. o. - Sosnowiec
Obs�uga geodezyjna budowy gimnazjum w �wierklanach Dolnych 2002-03 BARMA Sp. z o. o. - Sosnowiec
Obs�uga geodezyjna modernizacji oczyszczalni �ciek�w w Krzy�owicach 2002 Urz�d Gminy Paw�owice
Obs�uga geodezyjna modernizacji stadionu przy ul. Gliwickiej w Rybniku 2002-03 BORBUD Sp. z o. o. - Racib�rz
Wytyczenia i inwentaryzacje sieci energetycznych 2003-04 Energo-Serwis GZE Sp. z o. o. w Gliwicach
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Warszowicach 2003 Urz�d Gminy Paw�owice
Obs�uga geodezyjna budowy hali prod. PRIMO-PROFILE w �orach 2003-04 TRASKO INVEST Sp. z o. o. Ostrzesz�w
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w Rybniku-Zebrzydowicach 2004-06 BUSKOPOL Sp. z o. o. Busko Zdr�j
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w Rybniku-Orzepowicach 2004-06 Prin�-9 Sp. z o. o. Piekary �l.
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w Rybniku � dzielnice: Popiel�w i Radziej�w 2004-06 Akwedukt Sp. z o. o. Kielce
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w Rybniku � dzielnice: Ligota, Gotartowice, Boguszowice 2004-08 TCHAS Sp. z o. o. O/Polska Wyry-Gosty�
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach 2006-08 Akwedukt Sp. z o. o. Kielce
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w �wierklanach Dolnych 2006-07 CETUS Sp. z o. o. �wierklany
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w Po�omii i Gogo�owej 2006-09 CETUS Sp. z o. o. �wierklany
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w Rybniku � dzielnice: Meksyk Ochojec, Rybnicka Ku�nia 2007-08 Akwedukt Sp. z o. o. Kielce
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w Rybniku � dzielnice: Niedobczyce, Niewiadom � II etap od 2007 do nadal Akwedukt Sp. z o. o. Kielce
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w Rybniku � dzielnica: Paruszowiec-Piaski � II etap 2007-08 BUSKOPOL Sp. z o. o. Busko Zdr�j
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w Rybniku � dzielnice: Orzepowice i Zebrzydowice � II etap od 2007 do nadal TCHAS POLSKA Sp. z o. o. Warszawa
Obs�uga geodezyjna budowy przedszkola przy ul. Za Torem w Rybniku 2008 AL-Due - Rybnik
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w Gliwicach-Czechowicach od 2008 do nadal Akwedukt Sp. z o. o. Kielce
Obs�uga geodezyjna budowy kanalizacji sanitarnej w Jastrz�biu Zdroju - Bzie od 2008 do nadal CETUS Sp. z o. o. �wierklany


Zapraszamy do wsp�pracy z nami.